Ynys Enlli, Cymru

Mae prosiect Ynys Enlli yn creu’r cyfle i gynhyrchu trydan o drai naturiol a llif y llanw rhwng Ynys Enlli - ‘Yr Ynys yn y Lli’ - a thir mawr Penrhyn Llŷn. Mae yma botensial i gynorthwyo i droi Ynys Enlli o fod yn dibynnu ar ddisel i ddod yn ynys ynni glas gyntaf y byd.

Mae tyrbinau llanw Nova wedi’u cuddio’n llwyr o dan wyneb y môr, heb ddim o’r problemau gweledol a geir yn achos ynni gwynt, solar a thanwydd ffosil neu forgloddiau llanw.

 

Ym Mis Tachwedd 2020, cyhoeddodd Nova bod arian wedi ei sicrhau ar gyfer prosiect llanw Ynys Enlli gan Lywodraeth Cymru drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (CDRhE). Ar ddiwrnod y cyhoeddiad, dywedodd Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Llywodraeth Cymru:

“Wrth i Gymru geisio ymateb i’r heriau a ddaw yn sgil yr argyfwng hinsawdd, mae angen i ni ddefnyddio uchelgais ac ysbryd arloesol darparwyr ynni adnewyddadwy fel Nova, gan sicrhau y gellir defnyddio eu harbenigedd a’u profiad yma yng Nghymru.

“Yn hynny o beth, rwy’n falch iawn ein bod ni wedi gallu cefnogi Nova yn eu prosiect ynni llanw Ynys Enlli. Roedd Cymru ar flaen y gad yn y chwyldro diwydiannol cyntaf a thrwy brosiectau fel hyn, gallwn chwarae rôl arweiniol yn y chwyldro diwydiannol gwyrdd sy'n digwydd heddiw. ”

Mae Ystâd y Goron wedi dyfarnu Cytundeb i Nova ar gyfer prydlesu gwely'r môr ar gyfer y prosiect. Mae hyn yn galluogi Nova i archwilio potensial y prosiect trwy gynnal arolygon safle ac ymchwiliadau i gael gwybodaeth ar hyfywedd technegol y prosiect. Bydd Asesiad Effaith Amgylcheddol llawn hefyd yn cael ei gynnal fel rhan o'r broses gydsynio i asesu effeithiau cadarnhaol a negyddol y prosiect ar yr amgylchedd, bywyd gwyllt, defnyddwyr eraill y môr a’r cymunedau lleol.

 

Mae'r cyllid gan yr CDRhE a Chronfa Cymunedau Arfordirol y Loteri Genedlaethol wedi galluogi Nova sefydlu yng ngogledd Cymru, gan gynnwys cyflogi staff yn lleol. Mae hefyd yn cefnogi'r gwaith dylunio peirianyddol ar gyfer y prosiect ac yn sicrhau cael y caniatâd angenrheidiol gan Gyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Gwynedd, gan gynnwys cynnal yr Asesiad Effaith Amgylcheddol.

Trwy gydol y broses dylunio a chydsynio peirianyddol, bydd Nova yn gweithio i sicrhau bod y gymuned leol a rhanddeiliad yn cael cyfle i gymryd rhan a lleisio barn am y prosiect, a bod cyfleoedd i gynyddu buddion cymunedol i'r eithaf yn derbyn sylw llawn. Mae Nova hefyd yn awyddus i edrych ar ffyrdd y gall busnesau lleol fod yn rhan o brosiect Enlli, gan ddefnyddio'r arbenigedd a'r profiad yn yr ardal leol i ddarparu gwasanaethau i gefnogi'r datblygiad.

© 2020 Nova Innovation Ltd.

Nova Innovation Ltd is registered in Scotland, number SC358996. Registered address: 45 Timber Bush, Edinburgh EH6 6QH, United Kingdom