Ynys Enlli, Cymru

Mae Nova wedi ymuno â mudiad ynni adnewyddadwy rhanbarthol, YnNi Llŷn, i ddatblygu prosiect ynni’r llanw yn Swnt Enlli oddi ar Benrhyn Llŷn. 

 

Mae Ystad y Goron wedi rhoi Cytundeb Prydlesu i’r prosiect, ac mae hynny’n galluogi Nova i ystyried potensial y prosiect drwy gynnal astudiaethau ac arolygon o’r safle i weld a yw’n ymarferol o safbwynt technegol. Bydd Asesiad llawn o’r Effaith Amgylcheddol hefyd yn cael ei gynnal fel rhan o’r broses o roi caniatâd.

 

Bydd YnNi Llŷn yn cefnogi Nova drwy’r gwaith o ddatblygu’r prosiect, ac ochr yn ochr â hynny bydd yn ystyried cyfleoedd i weld a fyddai’r trydan sy’n cael ei gynhyrchu yn gallu cael ei ddefnyddio’n lleol.  

 

Y Cytundeb yw cam cyntaf y broses o ddatblygu’r prosiect a rhoi caniatâd i ddechrau ar y gwaith yn ffurfiol. Fydd y Brydles lawn ddim yn cael ei dyfarnu nes bydd y prosiect wedi cael pob caniatâd angenrheidiol. Mae’r broses statudol o roi caniatâd yn cynnwys cyfnod helaeth o ymgynghori â rhanddeiliaid lleol a chenedlaethol.

 

Mae Nova Innovation wedi sicrhau cyllid o’r Gronfa Cymunedau Arfordirol i gefnogi’r gwaith o sefydlu ei brosesau gweithredol yng Nghymru.

Diweddariadau
Please reload

© 2020 Nova Innovation Ltd.

Nova Innovation Ltd is registered in Scotland, number SC358996. Registered address: 45 Timber Bush, Edinburgh EH6 6QH, United Kingdom