Search

Nova Innovation ac YnNi Llŷn yn ystyried datblygu prosiect ynni llanw ger swnt Ynys Enlli

Mae Nova Innovation, y cwmni blaenllaw ym maes Ynni’r llanw, wedi ymuno â sefydliad ynni adnewyddadwy rhanbarthol YnNi Llŷn i ddatblygu prosiect ynni’r llanw yn Swnt Enlli (ger Ynys Enlli) oddi ar Benrhyn Llŷn yng ngogledd Cymru.


Mae Ystâd y Goron wedi dyfarnu Cytundeb Prydlesu i Nova Innovation ar gyfer y prosiect sy’n galluogi’r cwmni i ddechrau ymchwilio’n llawn i botensial y prosiect drwy arolygon ac astudiaethau safle i lywio’r dichonoldeb technegol. Bydd Asesiad Effaith Amgylcheddol llawn hefyd yn cael ei gynnal fel rhan o’r broses ganiatáu. Bydd Ynni Llŷn yn cefnogi Nova wrth i’r prosiect ddatblygu, ac ar yr un pryd bydd yn archwilio cyfleoedd i’r trydan a gaiff ei gynhyrchu gael ei ddefnyddio’n lleol.


Y Cytundeb Prydlesu yw cam cyntaf y broses a fydd yn caniatáu gweithgarwch datblygu ac yn rhoi caniatâd i ddechrau’n ffurfiol ar y prosiect. Bydd y brydles lawn yn cael ei dyfarnu ar ôl i’r holl ganiatadau angenrheidiol gael eu sicrhau. Cyn i’r Cytundeb Prydlesu gael ei roi, ymgynghorodd Ystâd y Goron â rhanddeiliaid allweddol fel rhan o’u proses brydlesu, a bydd y broses gydsynio a fydd yn dechrau yn awr yn cynnwys cyfnod helaeth o ymgynghori gyda rhanddeiliaid lleol a chenedlaethol. Mae Nova ac Ynni Llŷn wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth sy’n cynnwys YnNi Llŷn yn cefnogi Nova i ddatblygu’r prosiect ynni llanw, a Nova’n cefnogi YnNi Llŷn i ddatblygu’r seilwaith a fydd yn galluogi defnyddio’r ynni yn lleol.


Bydd nifer o arddangosfeydd cyhoeddus a gweithdai yn cael eu cynnal lle gall rhanddeiliaid allweddol a rhai sydd â diddordeb yn y gwaith roi adborth ar y cynlluniau. Bydd Nova Innovation ac YnNi Llŷn yn rhoi diweddariadau llawn i’r gymuned leol ar gynnydd y prosiect, ac yn sicrhau bod digon o gyfle i gyfrannu.


Dywedodd Joseph Kidd, Rheolwr Masnachol Nova Innovation: “Mae hwn yn gyfle cyffrous i Nova ac i Gymru ddangos bod gan ynni’r llanw ran i’w chwarae yng nghymysgedd ynni’r Deyrnas Unedig, ac y gall helpu i adfywio cymunedau arfordirol. Bydd y prosiect yn cynnig cyfleoedd sylweddol i’r gadwyn gyflenwi leol ac yn helpu i gefnogi datblygiad economaidd yr ardal leol. Bydd Nova ac YnNi Llŷn yn cydweithio i sicrhau bod y gymuned leol yn cael cyfle i gymryd rhan yn iawn, a bod cyfleoedd i sicrhau’r budd gorau i’r gymuned yn cael eu harchwilio’n llawn.”


Ar ran YnNi Llŷn, dywedodd Brian Thomas, “Rydym yn croesawu’r cyfle cyffrous hwn i gymryd rhan mewn datblygiad blaengar o’r math hwn ac i adeiladu ar enw da Nova Innovation yn y maes. Rydym hefyd yn edrych ymlaen at weithio’n agos gydag arbenigwyr eraill yn y diwydiant yn ein prifysgolion yng Nghymru, ac â rhanddeiliaid allweddol eraill er mwyn gwneud y gorau o fanteision y prosiect hwn i’r ardal leol a’i heconomi, ac yn bwysicaf oll ei phobl.”


Dywedodd David Jones, Cyfarwyddwr Prosiect Ynni Morol Cymru: “Mae ynni morol wedi creu dros 100 o swyddi uniongyrchol ar draws Cymru yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, gan gefnogi gwytnwch y gadwyn gyflenwi, clystyru a’n heconomïau ymylol. Gydag adnoddau naturiol sylweddol ochr yn ochr â chyllid a chefnogaeth gan y Llywodraeth, mae Cymru’n dechrau chwarae rhan flaenllaw mewn sector carbon isel sy’n tyfu, sy’n cyd-fynd yn berffaith â Strategaeth Ddiwydiannol y Deyrnas Unedig. Rydym yn croesawu’r cyhoeddiad hwn fel cam cadarnhaol ymlaen ar gyfer y diwydiant.”


Wedi sefydlu presenoldeb yng Nghymru yn barod yn y Ganolfan Ynni Morol yn Noc Penfro, ac wedi penodi Joseph Kidd i arwain ar ddatblygiadau Nova yng Nghymru, mae Nova Innovation erbyn hyn yn canolbwyntio ar sefydlu presenoldeb gweithredol yng ngogledd Cymru, a bydd yn ceisio ffurfio tîm i ddatblygu’r prosiect. Mae’r cwmni’n awyddus i archwilio ffyrdd y gall busnesau lleol gymryd rhan yn y prosiect, gan ddefnyddio arbenigedd a phrofiad yn yr ardal leol i ddarparu gwasanaethau i gefnogi’r datblygiad. Bydd unrhyw gyfle yn cael ei hysbysebu’n eang pan fyddant ar gael, a thynnir sylw rhanddeiliaid atynt fel rhan o’r ymrwymiad parhaus; mae hyn yn unol ag ymrwymiad cryf Nova i gyrchu cadwyn gyflenwi leol.


Rhagwelir y bydd yr asesiad o ddichonoldeb a hyfywedd y prosiect, yn ogystal â’r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol, yn cymryd tua blwyddyn i’w gwblhau.


Unwaith y bydd yr holl asesiadau wedi cael eu cwblhau, bydd cais am drwydded forol yn cael ei gyflwyno i’r rheoleiddiwr, Adnoddau Morol Cymru. Fel arfer, mae’n cymryd blwyddyn arall i’r rheoleiddiwr asesu’r cais a gwneud penderfyniad. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd cyfle i’r cyhoedd wneud sylwadau ffurfiol ar y cynigion.


Mae prosiect Enlli unwaith eto’n tanategu safle Nova Innovation fel arweinydd y farchnad o ran technoleg ynni’r llanw. Ers ei sefydlu yn 2010, mae Nova wedi chwarae rhan flaenllaw mewn datblygu technoleg ynni’r llanw. Yn 2016 Nova Innovation oedd y cwmni cyntaf yn y byd i ddefnyddio amrywiaeth llanw alltraeth wedi ei gysylltu â’r grid yn ei safle yn Shetland.

Recent Posts

See All

© 2020 Nova Innovation Ltd.

Nova Innovation Ltd is registered in Scotland, number SC358996. Registered address: 45 Timber Bush, Edinburgh EH6 6QH, United Kingdom