Search

LLYWODRAETH CYMRU YN BUDDSODDI YN YNYS YNNI GLAS CYNTAF Y BYD

Mae cwmni ynni llanw blaenllaw, Nova Innovation, wedi sicrhau buddsoddiad o £1.2 miliwn gan Lywodraeth Cymru i ariannu prosiect ynni llanw Enlli yng ngogledd Cymru.


Mae prosiect Enlli yn creu’r cyfle i gynhyrchu trydan o drai naturiol a llif y llanw rhwng Ynys Enlli - ‘Yr Ynys yn y Lli’ - a thir mawr Penrhyn Llŷn. Mae yma botensial i gynorthwyo i droi Ynys Enlli o fod yn dibynnu ar ddisel i ddod yn ynys ynni glas gyntaf y byd.Bydd yr arian a ddarperir gan Lywodraeth Cymru, trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (CDRhE), yn cefnogi'r gwaith cydsynio amgylcheddol a dylunio peirianyddol ar gyfer y prosiect arloesol hwn. Mae Nova, sydd wedi ennill nifer o wobrau technoleg a busnes, yn bwriadu gosod pum tyrbin 100kW ar wely'r môr gyda'r bwriad o osod mwy o dyrbinau yn y dyfodol.


Yn ogystal â datblygu ffynhonnell newydd o ynni glân, mae'r buddsoddiad o £1.2 miliwn yn creu cyfleoedd ar gyfer busnes a swyddi cynaliadwy i bobl leol yn yr economi carbon isel newydd.


Dywedodd Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Llywodraeth Cymru:


“Wrth i Gymru geisio ymateb i’r heriau a ddaw yn sgil yr argyfwng hinsawdd, mae angen i ni ddefnyddio uchelgais ac ysbryd arloesol darparwyr ynni adnewyddadwy fel Nova, gan sicrhau y gellir defnyddio eu harbenigedd a’u profiad yma yng Nghymru.


“Yn hynny o beth, rwy’n falch iawn ein bod ni wedi gallu cefnogi Nova yn eu prosiect ynni llanw Ynys Enlli. Roedd Cymru ar flaen y gad yn y chwyldro diwydiannol cyntaf a thrwy brosiectau fel hyn, gallwn chwarae rôl arweiniol yn y chwyldro diwydiannol gwyrdd sy'n digwydd heddiw. ”


Mae tyrbinau llanw Nova wedi’u cuddio’n llwyr o dan wyneb y môr, heb ddim o’r problemau gweledol a geir yn achos ynni gwynt, solar a thanwydd ffosil confensiynol. Mae monitro amgylcheddol Nova ar dyrbinau llanw ar Ynysoedd y Shetland yn Swnt Bluemull, sy’n cynnwys arolygon o adar a mamaliaid morol o’r ardal a’r defnydd o gamerâu tanddwr i fonitro bywyd gwyllt o amgylch y tyrbinau wedi canfod nad oes unrhyw effeithiau negyddol ar fywyd gwyllt y môr.


Dywedodd Simon Forrest, Prif Weithredwr Nova:


“Bydd defnyddio pŵer naturiol y llanw yn Swnt Enlli yn darparu ynni cefnfor glân i’r gymuned leol ac yn helpu i adfywio’r economi leol. Mae ein tyrbinau llanw wedi bod yn pweru grid Ynysoedd y Shetland ers dros bedair blynedd ac rydym yn edrych ymlaen at helpu i yrru'r economi las yng ngogledd Cymru.”


Mae ynni'r llanw yn unigryw ymhlith yr adnoddau ynni adnewyddadwy gan fod posib ei ragweld ymlaen llaw gan helpu i ateb a chydbwyso galw lleol. Mae prosiect unigryw Nova yn rhoi cyfle i gymunedau lleol bweru eu cartrefi, eu busnesau a’u cerbydau gan ddefnyddio pŵer y llanw.


Ychwanegodd Jess Hooper o Ynni Morol Cymru:


“Mae hwn yn hwb arall unwaith eto i’r sector ynni morol yng Nghymru, ac yn ein helpu i ddyfnhau ein cysylltiadau Celtaidd wrth i’r prosiect hwn dynnu ar arbenigedd a dysgu o’r tyrbinau llanw alltraeth gyntaf y byd - tri thyrbin sydd wedi eu profi a’u monitro ar Ynysoedd y Shetland, Yr Alban. Bydd trosglwyddo'r wybodaeth a'r profiad hwn i Ogledd Cymru yn arwain at fuddion pellgyrhaeddol, i gymunedau, busnes, y sector ac, yn hanfodol, ar gyfer gweithredu yn ehangach ar newid yn yr hinsawdd. Yn dilyn Wythnos Hinsawdd Cymru, mae’n wych gweld yr economi las yn cyfrannu at yr adferiad gwyrdd drwy weithredu i sicrhau gwir gynnydd yn ymgais Cymru i sicrhau bod yn sero-net.

Recent Posts

See All

© 2020 Nova Innovation Ltd.

Nova Innovation Ltd is registered in Scotland, number SC358996. Registered address: 45 Timber Bush, Edinburgh EH6 6QH, United Kingdom