Search

Dyfarnu Cyllid Grant I Nova Innovation I Sefydlu Ynni’r Llanw Yng Ngogledd Cymru

Mae’r prif gwmni ynni’r llanw, Nova Innovation, wedi cael dyfarniad grant o £265,000 gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir i helpu i sefydlu ei weithrediadau yng Nghymru. Bydd yr arian yn cael ei rannu dros gyfnod o dair blynedd ac yn helpu i sefydlu pedair swydd amser llawn yng Ngogledd Cymru a sefydlu cyfleuster rhoi tyrbinau at ei gilydd, gyda chefnogaeth cadwyn gyflenwi gadarn ar gyfer prosiectau Nova yng Nghymru.


Ar hyn o bryd mae Nova wrthi’n datblygu dau brosiect ynni’r llanw yng Nghymru – yn Enlli ar Benrhyn Llŷn, lle mae’r cwmni’n gweithio’n agos gyda’r grŵp cymunedol YnNi Llŷn a Pharth Arddangos Morlais oddi ar Ynys Môn.


Wrth siarad am y dyfarniad grant gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir, dywedodd Joseph Kidd, Rheolwr Masnachol Nova Innovation: “Bydd y grant hwn yn helpu Nova i fuddsoddi mewn swyddi lleol ac yn y gadwyn gyflenwi leol yng ngogledd Cymru. Mae gan ynni’r llanw ran hollbwysig i’w chwarae yng nghymysgedd ynni Cymru a gall fod yn gatalydd go iawn ar gyfer adfywio cymunedau arfordirol. Mae creu swyddi a datblygu gweithgynhyrchu lleol i gyd yn rhan o hynny yn ein barn ni.”


Dywedodd Brian Thomas, Cadeirydd YnNi Llŷn, “Rydyn ni’n croesawu’r cyllid hwn oherwydd bydd yn cefnogi creu swyddi newydd yng ngogledd Cymru. Rydyn ni’n gyffrous y byddwn ni’n gweithio gyda Nova a bydd hyn yn helpu i gyflymu’r prosiectau rydyn ni’n eu datblygu gyda’n gilydd, ar yr un pryd â bod yn gatalydd ar gyfer datblygu economaidd ehangach yn y rhanbarth.”


Ychwanegodd David Jones, Cyfarwyddwr Prosiect yn Ynni Morol Cymru, “Mae ynni morol wedi creu dros 100 o swyddi carbon isel newydd ar draws Cymru dros y ddwy flynedd diwethaf, gan gefnogi gwytnwch y gadwyn gyflenwi, clystyru a’n heconomïau morol. Rydyn ni wrth ein bodd bod Nova, datblygwr llanw sydd gyda’r gorau yn y byd, wedi dewis Cymru yn lleoliad i ddatblygu eu gweithgareddau, gan barhau i dyfu’r diwydiant arloesol hwn yng Nghymru.”


Mae gan Nova bresenoldeb yng Nghymru yn barod yn y Prosiect Ynni Morol yn Noc Penfro, ac mae’n defnyddio’r arbenigwr profiadol mewn ynni morol, Joseph Kidd, i arwain datblygiadau Nova yng Nghymru. Y ffocws ar gyfer Nova nawr ydy sefydlu presenoldeb gweithredol yng ngogledd Cymru ac adeiladu'r tîm i gyflawni’r prosiectau.


Mae’r grant a ddyfarnwyd gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir yn brawf pellach o safle Nova Innovation fel arweinydd yn y farchnad yng nghyswllt technoleg ynni'r llanw. Ers ei greu yn 2010, mae Nova wedi bod ar flaen y gad o ran datblygu technoleg ynni’r llanw. Yn 2016 Nova oedd y cwmni cyntaf yn y byd i ddatblygu arae llanw ar y môr a oedd yn hollol weithredol ac wedi’i gysylltu â'r grid, yn eu safle yn Shetland.

Recent Posts

See All

© 2020 Nova Innovation Ltd.

Nova Innovation Ltd is registered in Scotland, number SC358996. Registered address: 45 Timber Bush, Edinburgh EH6 6QH, United Kingdom